«Debatten om Kulturskolen sier mye om hvor viktig det er å involvere innbyggerne tidlig»

Innbyggerne våre har et sterkt engasjement for det som skjer (og ikke skjer) i bygda vår. Mange synspunkter kommer til uttrykk i sosiale medier. Der kommer meninger og forslag til i full åpenhet. Jeg er glad for dette engasjementet!

Som ordfører deltar jeg gjerne i dette ordskiftet. Denne gangen velger jeg å skrive et innlegg i avisen, det er ikke alle som er på Facebook. Men jeg velger også å legge ut innlegget på Facebook, slik at det mulig å komme med direkte kommentarer. Det er en god ting!

De siste ukene har det vært en heftig debatt om plasseringen av Kulturskolen vår. Som de fleste vet gikk et flertall i kommunestyret inn for å legge Kulturskolen i tilknytning til Kulturhuset og Rådhuset allerede i 2015. Det var mange gode grunner til det. Valget falt på den åpne plassen foran Rådhuset, som tidligere var parkeringsplass. Nå er det bare en tom plass uten noen spesiell funksjon.

Valg av plassering av offentlige tilbud og aktiviteter er blant de sakene som engasjerer mange. Slik var det med plassering av ny sentrumsskole, idrettshall og nytt sykehjem. Flere alternative er vurdert. Til slutt tar man en samlet vurdering og stemmer over alternativene som ligger på bordet.

Det er ikke dermed sagt at en dårlig beslutning ikke kan endres til noe bedre. Det skal vi politikere være åpne og ydmyke for. Det verste som skjer i forvaltningen og politikken er at det går prestisje i enkeltsaker, og at avgjørelser ikke blir fattet på rasjonelt grunnlag.

Likevel: En stor og viktig avgjørelse som å plassere en ny Kulturskole blir aldri omsluttet av alle. Når en beslutning fattes gjennom votering i politiske organer er det alltid noen som ikke får gjennomslag for sitt synspunkt. Slike avgjørelser fattes sjelden enstemmig.

Jeg synes plasseringen av Kulturskolen ved Kulturhuset er en god løsning. Jeg synes ikke rådhuskvartalet ødelegges av et nytt bygg. Det er min mening. Jeg vet at noen er uenig, men jeg står for det jeg mener, like mye som jeg synes det er spennende å se alle innspill og gode forslag som kommer fra andre.

Vi politikerne i Rakkestad kan ta selvkritikk på at vi ikke har vært gode nok til å involvere og informere i større saker som berører mange. Debatten som pågår om Kulturskolen er en viktig påminnelse om noe jeg er grunnleggende opptatt av: Bygdefolket må inviteres til å komme med innspill og forslag tidlig når vi planlegger større tiltak. Gjennom fellesmøter, åpne diskusjoner på Facebook, formelle og uformelle organer. Det er slik politikerne får impulser og blir påvirket til å gjøre et skikkelig stykke arbeid før vi tar endelige valg i kommunestyret.

Vi må tenke nytt og bruke nye arenaer for å kommunisere med hverandre. Mange ønsker ikke stå foran hundre andre i et folkemøte og si hva de mener om smått og stort. Disse skal ha den samme retten og muligheten til å få sine meninger vurdert og lyttet til.

Jeg skal intensivere arbeidet med å etablere flere fora hvor vi snakker sammen, lytter til hverandre og finner gode løsninger i fellesskap. Åpent ordførerkontor regelmessig på forskjellige steder i bygda er en slik møteplass. Jeg vil også ta initiativ til møteplasser for interessegrupper, bedrifter, lag og foreninger. Vi skal finne en ramme for god og konstruktiv kommunikasjon som drar bygda vår i riktig retning.

Åpne meningsutvekslinger i sosiale medier er en form jeg liker. Det er ikke alltid jeg er enig i det som skrives, og det er ikke alltid jeg er imponert over tonen og formuleringene på alle innleggene, men jeg leser det meste som diskuteres i åpne fora. I likhet med alle andre velger jeg selv når jeg vil legge inn en kommentar.

Når innbyggere kontakter meg direkte, på mail eller SMS svarer jeg så fort jeg kan. Ofte ender det med en god samtale over en kaffekopp. Det er en god greie!

Jeg kommer ikke til å ta initiativ til en omkamp om hvor Kulturskolen skal ligge. Rett og slett fordi jeg mener den valgte plasseringen er riktig. Forslagene om å bruke Bankgården eller Midtstuen til noe mer enn i dag er veldig gode, og jeg stiller meg helt og holdent bak ønskene om å utvide bruken av disse.

Jeg syn det er viktig at vi ikke glemmer at en kulturskole er noe helt annet enn øvingsrom for piano og trommeelever. Det er et Kulturhus med øvingsscene, konsertarenaer og møteplasser for en rekke kunst- og kulturformer. Huset vil løfte kulturlivet i Rakkestad på samme måte som kunstgressbaner, idrettshaller og skytebaner løftet idretten i bygda vår.

En ting til, helt til slutt: Noen politiske omkamper må vi tåle. Som innbygger er det din rett å påvirke de folkevalgte til å fremme saker for politisk behandling. Hvis et parti eller en enkeltrepresentant vil sette en sak på dagsorden, så skjer det! Det er vår plikt å behandle de forslagene som ligger på bordet, og det er flertallet som avgjør ved avstemming. Slik fungerer lokaldemokratiet vårt. Den gode kontakten vi har mellom innbyggere og folkevalgte er vår styrke som liten kommune med nærhet til hverandre. La oss gjøre denne kontakten enda bedre fremover.

På bakgrunn av dette oppfordrer jeg deg til å bruke oss, finne en god allianse og jobb frem de sakene du tror på. Jeg er alltid tilgjengelig for en god prat, og det vet jeg representantene i de andre partiene også er.  


Hilsen 

Karoline Fjeldstad