Svar til utdanningsforbundet i Rakkestad fra Senterpartiet

26.08.2019

Utdanningsforbundet i Rakkestad har utfordret oss til å svare på noen spørsmål før valget som går på barnehage- og skolepolitikk. Flere av spørsmålene er forholdsvis detaljerte og ligger i skjæringspunktet mellom politiske og administrative beslutninger. Vi forsøker likevel å svare på dem, med det forbehold at visse prioriteringer må bygge på faglige vurderinger som administrasjonen innehar mest kunnskap om og er de beste til å avgjøre.

Her er Senterpartiet sine svar:

 1. Vil ditt parti gå inn for styrkede pedagog- og bemanningsnormer som gjelder hele åpningstiden i barnehagen?
  Rakkestad Sp ønsker at det skal være tilstrekkelig bemanning med rett faglig kompetanse i alle barnehagene i Rakkestad. Dette er en prioritert sak for oss. Gjennom endring i forskrift ble pedagognormen for barnehager skjerpet fra 01.08.2018. Rakkestad kommune måtte øke antall pedagoger for å tilpasse seg de nye kravene, og de nødvendige midler til dette har blitt innvilget. Senterpartiets holdning til dette har vært å ikke fokusere på de økte kostnadene dette har ført til for kommunen, men vært tilfredse med at alle våre barnehagebarn gjennom dette får et bedre tilbud. I følge kommunens årsberetning for 2018 vil alle barnehager oppfylle statlig bemanningsnormer for barnehager fra 01.08.2019. Dette er Senterpartiet svært tilfredse med.

 2. Vil ditt parti gå inn for å sette et tak på antall kontaktelever en kontaktlærer kan ha, for å sikre at hver elev blir bedre ivaretatt?
  Kontaktlærer har stor betydning for hver enkelt elevs trivsel og muligheter for læring. Som Utdanningsforbundet viser til i sitt spørsmål vil et for høyt antall elever pr kontaktlærer øke risikoen for at elever ikke får den oppmerksomhet og ivaretakelse de skal ha. Rakkestad Sp mener det er viktig å ha fokus på dette. Så vidt vi kjenner til er det i praksis nær sammenheng mellom lærertetthet (antall lærere pr hovedtrinn 1.-4.trinn og 5.-10.trinn) og antall elever pr kontaktlærer. Rakkestad kommune tilfredsstiller statlig krav til lærertetthet (jf kommunens årsberetning 2018). Vi anser derfor at antall elever pr kontaktlærer pr i dag er akseptabelt. Hvis det kommer signaler fra administrativt hold eller fra aktuelle organisasjoner om behov for justeringer, vil Rakkestad Sp vurdere dette nærmere og eventuelt foreslå økte rammer til formålet.

 3. Vil ditt parti love at dere ikke vil kutte i barnehage- og skolebudsjettene de neste fire årene?
  Rakkestadskolen med sine tre barneskoler og ungdomsskole, samt alle barnehagene har en sentral plass i kommunen og utgjør en stor del av kommunebudsjettet. Slik skal det fortsette å være. Vi har ingen intensjoner om å redusere de økonomiske rammene på området.

 4. Vil ditt parti gå inn for å øke barnehage- og skolebudsjettene den kommende fireårsperioden?
  Rakkestad Sp er opptatt av god kvalitet på barnehage- og skoleområdet, både når det gjelder fysiske rammebetingelser og hva vi fyller barnehage- og skolebygningene med. Senterpartiet har over flere år vært med og bidratt til at alle bygdas skoler er restaurert/bygget nytt. Det samme satsningen ønsker vi på barnehageområdet. Ny sentrumsbarnehage er en prioritet for Rakkestad Sp. Likeledes er bemanningen styrket i henhold til statlige normer både i barnehage og skole. Denne satsningen både av bygg og innhold har gitt gode resultater, og Rakkestad Sp mener det er nødvendig å holde trykket oppe også fremover. En fortsatt styrking bør skje i samarbeid med elever, foreldre, ansatte og ledere i skoler og barnehager. Gode tiltak utvikles best i fellesskap. Styrkingen må også sees i sammenheng med andre kommunale tjenester rettet mot barn og unge. Dialog og samarbeid med Familiesenter vil kunne gi enda bedre uttelling gjennom tverrfaglig og tidlig innsats.

 5. Vil ditt parti gå inn for å øke lærertettheten i skolen?
  Innføring av lærernorm i grunnskolen ble iverksatt 01.08.2018. Gjennom statlige tilskudd og økte kommunale ressurser oppfyller Rakkestad kommune kravet til lærertetthet i grunnskolen (jf. kommunens årsberetning for 2018). Dette er Senterpartiet tilfredse med.

 6. Vil ditt parti arbeide for at alle elever i Rakkestadskolen får undervisning av faglig kvalifiserte lærere, når det gjelder vikarer og fast ansatte?
  Rakkestad Sp ser det som sentralt å ha kvalifisert personell på alle områder i skolen. Vi vil at elevene skal undervises av lærere med den nødvendige kompetansen. Dette gjelder alt fra fast ansatte til vikarer.

 7. Vil ditt parti gå inn for å styrke styreres og rektorers mulighet til å drive pedagogisk ledelse gjennom å øke de administrative støttefunksjonene?
  Innenfor tildelte økonomiske rammer anser Rakkestad Sp at skoleadministrasjonen er best egnet til å foreta en fordeling mellom lederressurser, pedagogiske ressurser (dog innenfor statlige normer) og administrative støttefunksjoner. En slik fordeling vil bygge på faglig skjønn, være situasjonsbetinget og også kunne endre seg over tid. En for sterk politisk detaljstyring på området vil hindre nødvendig fleksibilitet og tilpasning innenfor sektoren.

 8. Vil dere i kommende budsjettperiode sikre at alle kommunens ansatte i barnehage og skole får nødvendig kompetanse i håndtering av vold og trusler?
  Vold og trusler mot kommunens ansatte er et sentralt og viktig tema. Økt kompetanse i ansattgruppen vil være viktig for å møte denne type utfordringer. Kommunens retningslinje «Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte» fra januar 2019 er et betydningsfullt dokument i så måte. Det forutsettes at retningslinjen benyttes aktivt i kommunens HMS-arbeid og at ledere på alle nivåer er seg sitt ansvar bevisst når det gjelder opplæring og oppfølging på området.

 9. Vil ditt parti gå inn for at ansatte i barnehage og skole får nødvendig skolering i kommunens avvikssystem, og at dette systemet tilpasses barnehage og skole?
  Spørsmålet kan sees i sammenheng med foregående spørsmål knyttet til vold og trusler mot ansatte. Vi forutsetter at øverste administrative ledelse i samarbeid med ledere i de ulike seksjonene sørger for nødvendig opplæring i avvikssystem og rapportering av uønskede hendelser samt passer på at systemene tilpasses alle kommunens seksjoner og avdelinger.

For Rakkestad Senterparti

Lars Vegard Fosser, 8. kandidat og Helén Graarud, 3. kandidat.